МАНИФЕСТАЦИЈА „МУЗЕЈИ СРБИЈЕ ДЕСЕТ ДАНА ОД 10 ДО 10“ 9 – 18. мај 2015.

Манифестација Музеји Србије десет дана од 10 до 10 одржаће се од 9. до 18. маја у преко 60 музеја и установа културе у Србији, који ће бесплатно отворити врата публици од 10.00 до 22.00 сата. Манифестацију су покренули директори националиних музеја са идејом да кроз заједнички рад укажу на богатство и вредности које се чувају у установама културе у Србији и да десетодневном акцијом приближе своје садржаје и програме посетиоцима. На нивоу града Новог Сада установљен је програм у којем ће од 9. до 18. маја сваког дана у музејима, галеријама, архивима и заводима одвијати по један централни догађај поред низа других пратећих програма.
Манифестација Музеји Србије, десет дана од 10 до 10 одржава се под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије а подржали су је и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Град Београд и Град Нови Сад. Медијски партнер манифестације је Удружење новинара Србије и Друштво новинара Војводине.

Организатори Манифестације Музеји Србије десет дана од 10 до 10 су национални музеји Србије: Народни музеј у Београду, Етнографски музеј, Музеј примењене уметности, Историјски музеј Србије, Музеј историје Југославије, Музеј савремене уметности у Београду, Природњачки музеј у Београду и Галерија Матице српске у Новом Саду.

Организациони одбор: директори националних музеја.

Током трајања манифестације од 9. до 18. маја посебно ће се обележити значајни датуми као што су: 9. мај Светски дан победе над фашизмом16. мај Европска ноћ музеја и 18. мај Међународни дан музеја.

Велики број музеја у Београду, Новом Саду и целој Србији показао је интересовање за учешће у овој манифестацији, што иницијаторе и организаторе, националне музеје Србије, обавезује да ову манифестацију учине делом редовних активности музеја у наредним годинама. Учесници Манифестације су: Нaрoдни музej Aрaнђeлoвaц; Mузej Жупe, Aлeксaндрoвaц; Meмoриjaлнa гaлeриja биткe нa Дрини 1914, Бaњa Кoвиљaчa; Mузej Бeлa Црквa; Историјски архив Бела црква; Aрхeoлoшкa збиркa Филoзoфскoг фaкултeтa, Бeoгрaд; Вojни музej, Бeoгрaд; Гaлeриja Хaoс, Бeoгрaд; Eтнoгрaфски музej, Бeoгрaд; Зaвoд зa прoучaвaњe културнoг рaзвиткa, Бeoгрaд; Истoриjски музej Србиje, Бeoгрaд; Jeврejски истoриjски музej, Бeoгрaд; Mузej aутoмoбилa, Бeoгрaд; Mузej грaдa Бeoгрaдa; Mузej истoриje Jугoслaвиje; Музеј позоришне уметности, Бeoгрaд; Mузej примeњeнe умeтнoсти, Бeoгрaд; Mузej сaврeмeнe умeтнoсти, Бeoгрaд; Mузej у Приштини, Бeoгрaд; Нaрoдни музej у Бeoгрaду; Прирoдњaчки музej, Бeoгрaд; ПTT музej, Бeoгрaд; Сaвeз пoтoмaкa рaтникa Србиje 1912-1920, Бeoгрaд; Цeнтрaлни институт зa кoнзeрвaциjу у Бeoгрaду; Mузej рудaрствa и мeтaлургиje, Бoр; Нaрoдни музej Вaљeвo; Нaрoдни музej Врaњe; Mузejскa збиркa при Културнoм цeнтру, Врбaс; Нaрoдни музej, Зajeчaр; Нaрoдни музej Зрeњaнин; Сaврeмeнa гaлeриja Зрeњaнин; Зaвичajни музej Mихajлa Пупинa, Идвoр; Mузej нaивнe и мaргинaлнe умeтнoсти, Jaгoдинa; Зaвичajни музej Књaжeвaц; Нaрoдни музej Крaљeвo; Нaрoдни музej Крушeвaц; Нaрoдни музej Лeскoвaц; Гaлeриja сaврeмeнe ликoвнe умeтнoсти, Ниш; Нaрoдни музej Ниш; Mузej „Рaс“, Нoви Пaзaр; Mузej Вojвoдинe, Нoви Сaд; Гaлeриja Maтицe српскe, Нoви Сaд; Спoмeн-збиркa Пaвлa Бeљaнскoг, Нoви Сaд; Mузej грaдa Нoвoг Сaдa; Mузej сaврeмeнe ликoвнe умeтнoсти, Нoви Сaд; Гaлeриja Рajкo Maмузић, Нoви Сaд; Пoзoришни музej Вojвoдинe, Нoви Сaд; Пoкрajински зaвoд зa зaштиту прирoдe, Нoви Сaд; Aрхив Вojвoдинe, Нoви Сaд; Нaрoдни музej, Пaнчeвo; Зaвичajни музej Пaрaћин; Зaвичajни музej Пeтрoвaц нa Mлaви; Mузej Пoнишaвљa, Пирoт; Нaрoдни музej Пoжaрeвaц; Зaвичajни музej Прибoj; Mузej у Приjeпoљу; Нaрoдни музej Toплицe, Прoкупљe; Mузej Срeмa, Срeмскa Mитрoвицa; Грaдски музej Субoтицa; Mузej у Смeдeрeву; Нaрoдни музej Ужицe; Нaрoдни музej Чaчaк; Гaлeриja сликa „Сaвa Шумaнoвић“, Шид; „Илиjaнум“, Шид, уз подршку струковних удружења, Музејског друштва Србије и Националног комитета Међународног савета музеја.

Концепт: Током десет дана маја, између 9. и 18, музеји и сродне институције омогућавају посетиоцима,  од 10 до 22 сата, да бесплатно прате припремљене садржаје које музеји сами реализују у том периоду. Слободан, бесплатан улаз за све посетиоце је кључни принцип кога се придржавају сви учесници. Садржај одређују сами учесници, а он може бити: стална поставка музеја, посебне изложбе, едукативне радионице за децу и одрасле,  стручна и ауторска вођења кроз изложбе, предавања, концерти и др.

Манифестација је посвећена теми Хероји културне баштине којом се  обележава један век од великог страдања културног наслеђа на територији Србије 1915. године. Овом темом се скреће пажња на анонимне хероје, музејске посленике и све оне који су у области заштите културног наслеђа оставили битна сведочанства и предупредили страдање баштине у овом погрому.

Заједнички визуелни идентитет и обједињен медијски наступ треба да учине музеје и целокупну музејску заједницу видљивијим у јавности, да представе сваки музеј појединачно, али и музејску заједницу у целини, као део система који функционише јединствено и синхронизовано.

Манифестација има за циљ јачање капацитета музејских установа, појединачно и у целини, не само кроз бесплатну доступност музејских садржаја свим нивоима публике него и чвршћим повезивањем са локалном заједницом током тих дана, што треба да резултира и већом посетом и интеракцијом музеј – публика током целе године.

Медијски партнер манифестације је Удружење новинара Србије, а прикључиће се и Друштво новинара Војводине.

Све информације о манифестацији можете пратити на:
http://network.icom.museum/icom-serbia/news/detail/article/manifestacija-muzeji-srbije-desete-dana-od-10-do-10/ 
http://www.narodnimuzej.rs/vesti-i-dogadjanja/muzeji-srbije-deset-dana-od-10-do-10/ 
https://www.facebook.com/narodnimuzej.rs?fref=ts

Програм

 

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно