СТАЛНА ПОСТАВКА XVIII ВЕКА

НОВЕ ТЕМЕ - НОВИ САДРЖАЈИ

Барокно доба донело је у српској уметности промене у ликовној поетици али и појаву нових тема, од којих ће се неке као самостална ликовна форма развити тек у XIX и XX веку.

АУТОПОРТРЕТ

У оквирима портретног сликарства, као слике самоспознаје и самоуважавања јављају се и први аутопортрети у српској барокној уметности. Аутопортрет Стефана Тенецког указује на висок ниво самосвести уметника и његову спремност да прихвати и примени нове идеје европског сликарства. У српском портретном сликарству дају се уочити и утицаји бечких портретиста прве половине XVIII века, али и актуелни концепти средњоевропске портретне репрезентације.

КОЊАНИЧКИ ПОРТРЕТИ

Појава коњаничких портрета у XVIII веку представља одраз нарастајуће снаге српског војничког племства. Стицање племићке дипломе или одликовања за изузетне заслуге на бојном пољу били су непосредан повод за племиће да их поручују. Иконографски узори и формулације таквих портрета и портретских алегорија проналажени су у европској традицији представљања племенитог ратника као хришћанског војника.

ПЕЈЗАЖ И МРТВА ПРИРОДА

Представе пејзажа и мртве природе из Крушедолског храма су прве самосталне слике природе у српској барокној уметности. Појава оваквих композиција у програму Крушедолског живописа одраз је однегованог барокног алегоријског тумачења природе, чији корени почивају у старијој богословској литератури и у украјинском црквеном сликарству тога доба.

ЦРТЕЖИ

Уметници XVIIIвека нису неговали цртеж као уметничко дело на начин како је то чињено у XIX и XX веку. Њихови цртежи су представљали врсту припремних скица или предложака за иконе, портрете и графике, услед чега их је веома мали број сачуван. Као ретки примерци они данас попуњавају празнину у развоју српског цртежа новијег доба.

КОПИЈЕ ЗИДНИХ СЛИКА ИЗ МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА
ГРАФИКА XVIII ВЕКА
НАСЛЕЂЕ ПОСТВИЗАНТИЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ
ТРАДИЦИОНАЛНО СЛИКАРСТВО
СЛИКАРСТВО РАНОГ БАРОКА
СЛИКАРСТВО ВИСОКОГ БАРОКА
ИКОНОСТАС МИТРОПОЛИЈСКО-ПАТРИЈАРШИЈСКЕ КАПЕЛЕ НА ХОРУ САБОРНЕ ЦРКВЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
СЛИКАРСТВО КАСНОГ БАРОКА
ПОРТРЕТ XVIII ВЕКА
ПОРТРЕТИ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ТЕКЕЛИЈА
НОВЕ ТЕМЕ - НОВИ САДРЖАЈИ

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно