СТАЛНА ПОСТАВКА XVIII ВЕКА

УМЕТНОСТ XVIII ВЕКА У КОЛЕКЦИЈИ ГАЛЕРИЈЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Галерија Матице српске, по броју, врсти и квалитету експоната, поседује драгоцену збирку уметности XVIII века. Уметничка дела сакупљена у колекцији једне музејске институције никада не могу потпуно и целовито представити развој и домете такве бурне епохе или широког временског оквира какав је XVIII век. Управо зато сматрамо да је кроз одабир најрепрезентативнијих предмета могуће сагледати настанак, развој и достигнућа ове комплексне епохе у историји српске културе и истовремено указати на теме, ликовне обрасце и технике ликовног изражавања који су је обележили. Музејске колекције, сталне поставке и изложбе непресушан су извор и подстицај истраживачима да о развоју националне уметности и културе промишљају и нуде нова тумачења појава, поетика, тема и стилских особености. Тумачење српске уметности XVIII века на основу дела из колекције Галерије Матице српске део је наших тежњи да укажемо на вредности и домете националне културне баштине.

***

Стална поставка Уметност XVIII века у колекцији Галерије Матиоце српске настала је као ауторски концепт др Бранке Кулић 2013. године. Кроз одабир 204 репрезентативна дела – иконе, религиозне композиције и портрете – приказана је ликовна поетика традиционалног зографског, ранобарокног и репрезентативног високог и каснобарокног српског сликарства XVIII века. Два пресудна историјска догађаја, Велика сеоба 1690. и Темишварски сабор 1790. године, омеђила су период великих промена кроз које је прошао српски народ у XVIII веку на територији Хабзбуршке монархије. У културолошком смислу XVIII век представља доба напуштања византијске традиције и реформе религиозног сликарства, односно то је век прожимања и смене барокног и просветитељског културног модела. Трансформација уметности је текла веома брзо, раскид са византијском традицијом је био потпун, уметност је успоставила нову естетику и нову технику. Барокно доба, као историјско-стилска категорија са особеностима православног културног модела, доноси уметност специфичног израза којa средствима директне визуелне комуникације, ликовном поетиком и реториком, сликарство и графику истиче као најпопуларније уметности.

Информације

Стална поставка

Музејска продавница

Актуелно